Tel: 06-12356117
KvK: 68091389
BTW: NL203674339.B02
Bank: NL57 ABNA 0566 3073 59

Algemene Voorwaarden

Aangepast voor gebruik op internet.
Laatst gewijzigd juni 2022.

Inhoudsopgave

Definities
1
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2
Aanbiedingen en Offertes
3
Domein Registratie
4
Hosting
5
Buitengebruikstelling
6
Concepttekst en Eenmalige Herziening
7
Totstandkoming van de Overeenkomst
8
Annulering
9
Uitvoering van de Overeenkomst
10
Onderhoudswerkzaamheden
11
Verplichtingen van Opdrachtgever
12
Oplevering en Leveringstermijn
13
Prijzen
14
Betaling
15
Rechten van Intellectueel Eigendom
16
Klachten en Verjaring
17
Ontbinding en Opschorting
18
Aansprakelijkheid
19
Overmacht
20
Geheimhouding
21
Persoonsgegevens
22
Slotbepalingen
23
 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkel- als in meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit context anders blijkt:

  1. Newforms: kantoorhoudend aan de Delfgaauwstraat 47b, 3037 LJ te Rotterdam , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68091389.
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Newforms producten en/of diensten levert dan wel voor wie Newforms werkzaamheden verricht dan wel met wie Newforms een overeenkomst aangaat;
  3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Newforms en Opdrachtgever tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop;
  4. Website: de applicatie die door Newforms op afstand via het internet aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld;
  5. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Newforms en Opdrachtgever.
  6. Hosting: het aanbieden van schijfruimte op een met het internet verbonden server zodat de website of (web)app door anderen op het internet benaderd kan worden.
  7. SIDN: de Stichting Internet Domein Registratie. Deze organisatie is belast met het bijhouden en beheren van .nl domeinnamen.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling of in enige andere vorm zijn gedaan, en betreffen de levering van diensten of producten door Newforms ten behoeve van Opdrachtgever.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Newforms voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Newforms en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  6. Mocht er verdere onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ontstaan wordt er naar het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden gehandeld en besloten.
  7. Newforms behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
 3. Aanbiedingen en Offertes

  1. Alle aanbiedingen, offertes, en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Newforms opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Newforms haar aanbieding baseert.
  3. Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op Diensten waaronder hosting, aangezien specificaties daarvan in overleg met Opdrachtgever bepaald worden.
  4. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Newforms gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
  5. Een hosting overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden, tenzij anders overeengekomen.
  6. Een hosting overeenkomst wordt automatisch met twaalf maanden verlengd indien niet uiterlijk dertig dagen voor beëindiging van de huidige overeenkomst schriftelijk is opgezegd door Opdrachtgever. Opzeggingen dienen te worden verstuurd naar het postadres van Newforms of per email naar administratie@newforms.nl .
  7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Newforms niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  9. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of overige publicaties binden Newforms niet.
 4. Domein Registratie

  1. Op het aanvragen en gebruiken van domeinnamen en/of IP adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder bijv. daar zijn de SIDN. Newforms vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en kan ook niet garanderen dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
  2. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is dan ook volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Newforms tegen iedere aanspraak van derden in verband met de betreffende domeinnaam of -namen.
  3. Een domeinnaam registratie wordt door Newforms automatisch verlengd zolang de hosting overeenkomst van kracht is en blijft, en de domeinnaam in eerste instantie door Newforms is geregistreerd in opdracht van Opdrachtgever. Mocht dit niet wenselijk zijn, dient Opdrachtgever dit per post of per email aan Newforms te worden gecommuniceerd.
  4. De kosten voor het in opdracht van Opdrachtgever aanschaffen c.q. registreren van domeinnamen zijn de kostprijs + 15%. De kosten per domein kunnen verschillen afhankelijk van de extensie waarvoor gekozen wordt.
 5. Hosting

  1. Newforms heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen serviceniveau.
  2. Newforms is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
  3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
   1. Handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette of de richtlijnen van de Reclame Codecommissie;
   2. Het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
   3. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
   4. Het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
   5. Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
   6. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
   7. Het verspreiden van computervirussen;
   8. Enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
  4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Let wel, dit artikel is alleen van toepassing op standaard webhosting en niet op VPS hosting.
  5. Newforms is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Newforms alle schade ten gevolge van de overtreding door Newforms of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
   1. Indien Opdrachtgever het gestelde in artikel 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
   2. Indien (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Newforms;
   3. Indien blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
   4. Indien blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
  6. Newforms oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Newforms aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van Creditcardbetalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
  7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
  8. Indien Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is Newforms gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is € 1,- per GB. Ongebruikt dataverkeer kan echter niet worden overgedragen naar de volgende maand.
  9. Newforms draagt zorg voor een regelmatige backup van alle bestanden op de server met betrekking tot de data van Opdrachtgever die zich op de server bevind. Newforms raadt Opdrachtgever echter sterk aan om ook eigen backups te maken.
  10. Newforms is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
  11. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur, tenzij Newforms hiervoor rechtstreeks en aantoonbaar verantwoordelijk voor is.
  12. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten, tenzij dit in overleg met Newforms is overeengekomen.
  13. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten, tenzij in overleg met Newforms overeengekomen.
  14. MySQL c.q. MariaDB databases worden beschikbaar gesteld op basis van een Fair Use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat Newforms vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
  15. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om opslagruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Opdrachtgever en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als back-up medium, tenzij in overleg met Newforms overeengekomen.
  16. Newforms stelt 75 GB per maand aan dataverkeer ter beschikking van Opdrachtgever. Bij overschrijding hiervan geldt artikel 5.8.
  17. Newforms stelt 10 GB aan opslagruimte ter beschikking van Opdrachtgever. Meer opslagruimte is in overleg en tegen een nominale vergoeding van € 5,- per stap beschikbaar in stappen van 25 GB.
  18. DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van een ‘best effort’ inzake uptime (volledige 24-uurs beschikbaarheid van de hosting diensten).
 6. Buitengebruikstelling

  1. Newforms behoudt het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Newforms niet nakomt en/of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
  2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Newforms toestemming heeft van het bevoegde gezag.
 7. Concepttekst en Eenmalige Herziening

  1. Indien de levering een tekst of ontwerp bevat, heeft de offerte betrekking op tweemaal een herziening na overleg met Opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.
 8. Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 9. Annulering

  1. In het geval dat Opdrachtgever een aan Newforms gegeven opdracht annuleert, zal Opdrachtgever alle reeds door Newforms gemaakte kosten in het kader van de opdracht vergoeden.
 10. Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Newforms zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Newforms heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan Opdrachtgever door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Newforms garandeert niet dat de online applicatie of de software zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Newforms staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de online applicatie of de software voor welk doel of gebruik dan ook.
 11. Onderhoudswerkzaamheden

  1. Ingeval van onderhoud en/of updates en/of verbetering aan de online applicatie of de software wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken. Opdrachtgever heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de online applicatie of de software niet onredelijk lang is geen recht op compensatie.
  2. Onderhoudswerkzaamheden zullen vooraf aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Uitsluitend in noodgevallen kan dit zelfs zonder voorafgaande bekendmaking gebeuren.
 12. Verplichtingen van Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Newforms aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient Opdrachtgever Newforms alle autorisaties te verlenen die nodig zijn om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
  2. Indien Opdrachtgever programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Newforms ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Newforms voorgeschreven specificaties.
  3. Opdrachtgever is gehouden Newforms onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  4. Opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het Newforms onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
  5. Newforms gaat ervan uit dat Opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
  6. Opdrachtgever vrijwaart Newforms voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Opdrachtgever vrijwaart Newforms van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
  7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of geluidsbestanden waarvoor de rechten bij derden liggen.
  8. Opdrachtgever draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur welke gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van de online applicatie of de software.
  9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de online applicatie of van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de online applicatie dan wel aan de software en/of aan derden of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat.
  10. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de online applicatie of de software en voor het in acht nemen van door Newforms gegeven instructies en/of adviezen.
  11. Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever.
 13. Oplevering en Leveringstermijn

  1. De door Newforms opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
  2. In het geval dat een door Newforms met Opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven of ten gevolge van een gebeurtenis, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 14. Prijzen

  1. Alle prijzen en tarieven worden vermeld in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. Newforms heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. Deze ontbinding dient verstuurd te worden per post of per email aan administratie@newforms.nl .
  4. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van de tarieven voortvloeit uit een wettelijke bepaling of regeling.
 15. Betaling

  1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever voor diensten en services gerelateerd aan hosting gaat in op de dag dat de hosting overeenkomst van kracht wordt.
  2. Betaling dient te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
  3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  4. Indien Opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Newforms de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt miniaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 238,- inclusief BTW.
  5. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever een bezwaar uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Newforms een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.
  6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Newforms op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 16. Rechten van Intellectueel Eigendom

  1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, foto’s, beeld- en geluidsfragmenten, programmatuur en digitale informatie etc., berust bij Newforms dan wel bij haar licentiegevers. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Newforms , verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het in opdracht vervaardigde overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
  2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Newforms veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Newforms kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. Opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Newforms als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Newforms gehanteerde (uur)tarieven.
  3. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Newforms voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
  4. Newforms is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden.
  5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
  6. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de online applicatie en de software komen uitsluitend toe aan Newforms of haar licentiegever.
  7. Het is Newforms toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de online applicatie of de software.
 17. Klachten en Verjaring

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever direct en uiterlijk binnen 14 dagen na de (op)levering aan Newforms kenbaar te worden gemaakt.
  2. Na het indienen van de klacht dient Opdrachtgever Newforms de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Newforms slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden.
  4. Alle rechtsvorderingen dient Opdrachtgever binnen 1 jaar in te stellen als Opdrachtgever niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden dan wel over de beschikbaar gestelde online applicatie of software. Handelt Opdrachtgever niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 18. Ontbinding en Opschorting

  1. Opdrachtgever dient de overeenkomst conform artikel 3.6 danwel 14.3 op te zeggen. De opzegging dient uitsluitend per post of per email naar administratie@newforms.nl te gebeuren.
  2. Newforms is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, indien:
   1. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
   2. Na het sluiten van de overeenkomst Newforms ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
   3. Bij een betalingsachterstand, wanneer Opdrachtgever meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
   4. Indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
   5. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
   6. Ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
  3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Newforms op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Newforms de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
  4. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie of het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden is Newforms gerechtigd de bij Newforms in beheer zijnde domeinnamen en/of IP-adressen van Opdrachtgever op te heffen.
 19. Aansprakelijkheid

  1. Newforms kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. verder omschreven in artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden;
   2. Enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
  2. Newforms is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Newforms is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Newforms kenbaar behoorde te zijn.
  3. In geen geval is Newforms aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat Opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
  4. Newforms aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Newforms in, Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
  5. Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Newforms niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
  6. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Newforms nimmer worden aangerekend.
  7. Newforms kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door Opdrachtgever toegepaste toegangs- of identificatiecodes. Newforms is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
  8. Indien Opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Newforms geleverde, sluit Newforms iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
  9. Newforms is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  10. Indien Newforms aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Newforms beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Newforms gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Newforms beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  11. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Newforms of haar ondergeschikten.
 20. Overmacht

  1. Van overmacht aan de zijde van Newforms is onder andere sprake indien Newforms verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, alles zowel in het bedrijf van Newforms als in het bedrijf van Opdrachtgever als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
  2. Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Newforms langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  3. Voor zover Newforms ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Newforms gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
 21. Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 22. Persoonsgegevens

  1. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
  2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Newforms de door Newforms verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.
 23. Slotbepalingen

  1. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Op elke overeenkomst tussen Newforms en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Newforms worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Newforms gevestigd is. Indien Newforms een beroep doet op deze bepaling, heeft Opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.